Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầuMax gan
- Đầu 0 ra ngày 10/05/2022 (35106) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 14 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 24/05/2022 (97218) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 11/05/2022 (27724) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 13 ngày 67
ngày
- Đầu 3 ra ngày 13/05/2022 (29436) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 11 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 22/05/2022 (24547) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 2 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 09/05/2022 (05659) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 15 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 19/05/2022 (49968) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 5 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 14/05/2022 (30775) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 10 ngày 50
ngày
- Đầu 8 ra ngày 24/04/2022 (97285) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 30 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 21/05/2022 (85198) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 3 ngày 51
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôiMax gan
- Đuôi 0 ra ngày 04/05/2022 (79110) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 20 ngày57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 07/05/2022 (73301) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 17 ngày71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 28/04/2022 (47202) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 26 ngày78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 23/05/2022 (29213) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày57
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 11/05/2022 (27724) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 13 ngày87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 20/05/2022 (78195) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 4 ngày61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 13/05/2022 (29436) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 11 ngày56
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 22/05/2022 (24547) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 2 ngày61
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 24/05/2022 (97218) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 18/05/2022 (69049) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 6 ngày71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổngMax gan
- Tổng 0 ra ngày 01/05/2022 (81691) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 23 ngày53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 22/05/2022 (24547) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 2 ngày61
ngày
- Tổng 2 ra ngày 14/05/2022 (30775) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 10 ngày84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 18/05/2022 (69049) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 6 ngày77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 23/05/2022 (29213) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 27/04/2022 (02541) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 27 ngày58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 11/05/2022 (27724) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 13 ngày66
ngày
- Tổng 7 ra ngày 21/05/2022 (85198) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 3 ngày54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 20/04/2022 (58953) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 34 ngày66
ngày
- Tổng 9 ra ngày 24/05/2022 (97218) đến 24/05/2022 vẫn chưa ra là 1 ngày91
ngày