Biên độ ngày:

Tỉnh thành:
 

Kết quả thống kê chu kỳ đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đầuMax gan
- Đầu 0 ra ngày 03/12/2021 (85507) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 4 ngày 61
ngày
- Đầu 1 ra ngày 01/12/2021 (62712) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 6 ngày 72
ngày
- Đầu 2 ra ngày 05/12/2021 (04329) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày 67
ngày
- Đầu 3 ra ngày 07/12/2021 (63631) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày 64
ngày
- Đầu 4 ra ngày 04/12/2021 (69447) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 3 ngày 66
ngày
- Đầu 5 ra ngày 24/11/2021 (85856) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 13 ngày 59
ngày
- Đầu 6 ra ngày 18/11/2021 (04960) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 19 ngày 64
ngày
- Đầu 7 ra ngày 21/11/2021 (47579) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 16 ngày 50
ngày
- Đầu 8 ra ngày 02/12/2021 (27587) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 5 ngày 66
ngày
- Đầu 9 ra ngày 22/11/2021 (36593) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 15 ngày 51
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ đuôi

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ đuôiMax gan
- Đuôi 0 ra ngày 26/11/2021 (81610) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 11 ngày57
ngày
- Đuôi 1 ra ngày 07/12/2021 (63631) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày71
ngày
- Đuôi 2 ra ngày 01/12/2021 (62712) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 6 ngày78
ngày
- Đuôi 3 ra ngày 25/11/2021 (64313) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 12 ngày57
ngày
- Đuôi 4 ra ngày 27/11/2021 (27824) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 10 ngày87
ngày
- Đuôi 5 ra ngày 16/11/2021 (41405) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 21 ngày61
ngày
- Đuôi 6 ra ngày 24/11/2021 (85856) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 13 ngày56
ngày
- Đuôi 7 ra ngày 04/12/2021 (69447) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 3 ngày61
ngày
- Đuôi 8 ra ngày 30/11/2021 (71738) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 7 ngày106
ngày
- Đuôi 9 ra ngày 05/12/2021 (04329) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày71
ngày

Kết quả thống kê chu kỳ tổng

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt.
Chu kỳ tổngMax gan
- Tổng 0 ra ngày 26/07/2021 (40891) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 134 ngày53
ngày
- Tổng 1 ra ngày 05/12/2021 (04329) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 2 ngày61
ngày
- Tổng 2 ra ngày 22/11/2021 (36593) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 15 ngày84
ngày
- Tổng 3 ra ngày 01/12/2021 (62712) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 6 ngày77
ngày
- Tổng 4 ra ngày 07/12/2021 (63631) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 1 ngày62
ngày
- Tổng 5 ra ngày 02/12/2021 (27587) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 5 ngày58
ngày
- Tổng 6 ra ngày 28/11/2021 (55988) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 9 ngày66
ngày
- Tổng 7 ra ngày 03/12/2021 (85507) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 4 ngày54
ngày
- Tổng 8 ra ngày 23/11/2021 (24880) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 14 ngày66
ngày
- Tổng 9 ra ngày 05/08/2021 (09081) đến 07/12/2021 vẫn chưa ra là 124 ngày91
ngày