insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
98
68
21
G.7
265
751
772
G.6
4209
2320
9566
2668
4729
8746
3358
8450
4310
G.5
2979
8575
4523
G.4
71534
25216
07443
77314
04557
58070
81899
28690
23496
80893
25725
71680
29261
79709
23557
49846
68516
10806
81980
68637
68341
G.3
47246
08002
58854
02032
43553
47390
G.2
93001
25574
18364
G.1
87382
42004
51928
ĐB
405165
451248
515210
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 01, 02, 09 04, 09 06
1 14, 16 -10(2), 16
2 20 25, 29 21, 23, 28
3 34 32 37
4 43, 46 46, 48 41, 46
5 57 51, 54 50, 53, 57, 58
665(2), 66 61, 68(2) 64
7 70, 79 74, 75 72
8 82 80 80
9 98, 99 90, 93, 96 90
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
20, 70 80, 9010(2), 50, 80, 900
01 51, 61 21, 411
02, 82 32 722
43 93 23, 533
14, 34 04, 54, 74 644
65(2) 25, 75 -5
16, 46, 66 46, 96 06, 16, 466
57 - 37, 577
9848, 68(2) 28, 588
09, 79, 99 09, 29 -9
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
18
55
27
G.7
142
173
062
G.6
5581
1242
0178
8756
3988
5418
2900
5614
9341
G.5
9040
3555
8907
G.4
66888
89541
33889
95513
07463
23612
93534
58870
04961
84568
59494
06163
43168
66872
82969
69590
29636
89870
66786
49857
17490
G.3
22758
97006
55068
20956
76590
44245
G.2
46902
46522
93254
G.1
42723
75717
72419
ĐB
357187
014079
101876
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 02, 06 - 00, 07
1 12, 13, 18 17, 18 14, 19
2 23 22 27
3 34 - 36
4 40, 41, 42(2) - 41, 45
5 58 55(2), 56(2) 54, 57
6 63 61, 63, 68(3) 62, 69
7 78 70, 72, 73, 79 70, 76
8 81, 87, 88, 89 88 86
9 - 94 90(3)
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
40 70 00, 70, 90(3)0
41, 81 61 411
02, 12, 42(2) 22, 72 622
13, 23, 63 63, 73 -3
34 94 14, 544
- 55(2) 455
06 56(2) 36, 76, 866
87 17 07, 27, 577
18, 58, 78, 88 18, 68(3), 88 -8
8979 19, 699
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
62
52
47
G.7
187
386
971
G.6
8803
4599
7517
0316
4397
8385
6647
9214
7330
G.5
2638
1851
8590
G.4
15417
19976
98714
53657
31799
84207
49279
78814
61328
78315
17070
56777
03624
38870
22927
96192
43790
74626
49099
11576
84592
G.3
43501
80851
15012
30168
38066
34335
G.2
41816
96634
45442
G.1
53723
60749
84507
ĐB
791049
805944
471775
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 01, 03, 07 - 07
1 14, 16, 17(2) 12, 14, 15, 16 14
2 23 24, 28 26, 27
3 38 34 30, 35
44944, 49 42, 47(2)
5 51, 57 51, 52 -
6 62 68 66
7 76, 79 70(2), 77 71, 75, 76
8 87 85, 86 -
9 99(2) 97 90(2), 92(2), 99
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
- 70(2) 30, 90(2)0
01, 51 51 711
62 12, 52 42, 92(2)2
03, 23 - -3
14 14, 24, 34, 44 144
- 15, 85 35, 755
16, 76 16, 86 26, 66, 766
07, 17(2), 57, 87 77, 97 07, 27, 47(2)7
38 28, 68 -8
49, 79, 99(2) 49 999
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
30
38
06
G.7
197
127
473
G.6
1230
9842
9878
2494
4450
2873
5158
9641
1753
G.5
2499
2357
6581
G.4
58675
58982
91470
93139
41731
68553
36793
84097
73493
52897
39551
48178
10047
11983
79156
51342
24607
50451
85034
96832
34390
G.3
04147
59744
36156
61990
02012
21512
G.2
63150
55741
22299
G.1
13439
91428
58536
ĐB
272987
548145
062568
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 - - 06, 07
1 - - 12(2)
2 - 27, 28 -
3 30(2), 31, 39(2) 38 32, 34, 36
4 42, 44, 47 41, 45, 47 41, 42
5 50, 53 50, 51, 56, 57 51, 53, 56, 58
6 - -68
7 70, 75, 78 73, 78 73
8 82, 87 83 81
9 93, 97, 99 90, 93, 94, 97(2) 90, 99
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
30(2), 50, 70 50, 90 900
31 41, 51 41, 51, 811
42, 82 - 12(2), 32, 422
53, 93 73, 83, 93 53, 733
44 94 344
7545 -5
- 56 06, 36, 566
47, 87, 97 27, 47, 57, 97(2) 077
78 28, 38, 78 58, 688
39(2), 99 - 999
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
42
38
00
G.7
645
939
752
G.6
6348
0379
7252
1693
3074
3202
9619
9536
4576
G.5
8487
9695
9964
G.4
27454
98676
18985
82326
85157
97297
22998
55855
07699
08244
72313
99267
18114
39362
67230
15424
03357
08569
44238
68534
05514
G.3
88552
89755
71314
08766
54585
50601
G.2
82912
15579
60838
G.1
40100
25886
86377
ĐB
524918
836715
231558
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 00 02 00, 01
1 12, 18 13, 14(2), 15 14, 19
2 26 - 24
3 - 38, 39 30, 34, 36, 38(2)
4 42, 45, 48 44 -
5 52(2), 54, 55, 57 55 52, 57, 58
6 - 62, 66, 67 64, 69
7 76, 79 74, 79 76, 77
8 85, 87 86 85
9 97, 98 93, 95, 99 -
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
00 - 00, 300
- - 011
12, 42, 52(2) 02, 62 522
- 13, 93 -3
54 14(2), 44, 74 14, 24, 34, 644
45, 55, 8515, 55, 95 855
26, 76 66, 86 36, 766
57, 87, 97 67 57, 777
18, 48, 98 38 38(2), 588
79 39, 79, 99 19, 699
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
77
00
20
G.7
814
545
328
G.6
2885
8251
1247
5154
9765
2948
8668
9262
5242
G.5
7563
0519
2139
G.4
85251
20464
59508
37279
57116
48317
95377
39241
42274
42698
63941
90406
57273
59874
10099
57807
90389
95114
09208
59236
36399
G.3
75774
98920
84058
41192
47983
38755
G.2
41332
79433
67656
G.1
26834
62299
38092
ĐB
771779
713409
476981
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 08 00, 06, 09 07, 08
1 14, 16, 17 19 14
2 20 - 20, 28
3 32, 34 33 36, 39
4 47 41(2), 45, 48 42
5 51(2) 54, 58 55, 56
6 63, 64 65 62, 68
7 74, 77(2), 79(2) 73, 74(2) -
8 85 -81, 83, 89
9 - 92, 98, 99 92, 99(2)
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
20 00 200
51(2) 41(2)811
32 92 42, 62, 922
63 33, 73 833
14, 34, 64, 74 54, 74(2) 144
85 45, 65 555
16 06 36, 566
17, 47, 77(2) - 077
08 48, 58, 98 08, 28, 688
79(2)09, 19, 99 39, 89, 99(2)9
insert_chartThống kê
TỉnhĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8
56
45
51
G.7
787
856
937
G.6
4784
3465
9940
2505
9927
2765
3488
3411
2201
G.5
9812
3134
7841
G.4
39616
90822
77287
81937
65289
41110
30363
98318
44853
89572
52066
24477
89421
39736
67024
60822
33951
60096
87544
40539
43548
G.3
17917
86895
46882
71770
68099
96132
G.2
26907
50339
61696
G.1
15336
82976
37004
ĐB
373403
599999
770990
0123456789
ĐầuĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
003, 07 05 01, 04
1 10, 12, 16, 17 18 11
2 22 21, 27 22, 24
3 36, 37 34, 36, 39 32, 37, 39
4 40 45 41, 44, 48
5 56 53, 56 51(2)
6 63, 65 65, 66 -
7 - 70, 72, 76, 77 -
8 84, 87(2), 89 82 88
9 959990, 96(2), 99
Đồng NaiCần ThơSóc TrăngĐuôi
10, 40 70900
- 21 01, 11, 41, 51(2)1
12, 22 72, 82 22, 322
03, 63 53 -3
84 34 04, 24, 444
65, 95 05, 45, 65 -5
16, 36, 56 36, 56, 66, 76 96(2)6
07, 17, 37, 87(2) 27, 77 377
- 18 48, 888
89 39, 99 39, 999

XSMN thứ 4 hàng tuần được quay thưởng trực tiếp vào khung giờ từ 16h15 đến 16h30 với sự tham gia tổ chức của 3 đài thuộc khu vực miền Nam: Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ. tt

Giới thiệu XSMN thứ 4 của xskt247.com

Chúng tôi biết rằng số lượng người chơi đang săn đón & chờ đợi để biết được kết quả XSMN T4 trong tuần là rất lớn. Bên cạnh đó, hạ tầng internet tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại khá phát triển với đường truyền tốc độ cao.

Tuy nhiên sau khi đội ngũ nhân viên của xskt247.com sau khi trải nghiệm các chức năng của một số đơn vị khác thì nhận thấy rằng cách mà họ đang triển khai tính năng xem KQXS có giao diện không thật sự trực quan & thuật toán xử lý chưa được tối ưu.

File not found!

Nắm rõ được những điểm mạnh và điểm yếu, chúng tôi đã dày công nghiên cứu & trải qua nhiều thử nghiệm để cuối cùng hoàn thành xskt247.com với phiên bản web app đi kèm với phát triển ứng dụng trên CH-Play & Apple Store.

Chúng tôi đặt mục tiêu nó sẽ trở thành một trong những ứng dụng dò vé số hàng đầu tại Việt Nam với nhiều tiện ích đi kèm khác bao gồm thống kê, tính toán xác suất, soi cầu… tạo nên xu hướng mới trong ngành xổ số.

Kể từ bây giờ, kết quả xổ số Miền Nam thứ tư sẽ được chúng tôi ghi lại trên hệ thống dữ liệu đám mây, vì vậy bạn hoàn toàn có thể xem lại toàn bộ các con số đã về của ngày hôm qua, tuần trước hoặc bất kỳ khung thời gian nào chỉ với một vài thao tác đơn giản.

Các công ty xổ số Miền Nam có cơ cấu giải thưởng hoàn toàn giống nhau bao gồm 9 giải thưởng chính & 2 giải phụ, tổng giá trị giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng. Bạn có thể tham gia XSMN ngày hôm nay bằng cách mua ve số tại hệ thống đại lý phân phối.

Vietlott

Miền Bắc

Miền Trung

Miền Nam

XSĐT